metalstroi-logo.png

ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

„Внедряване в производството на параболични рамкови елементи с променливо 2Т сечение и олекотяващи кръгови отвори в стеблото”.
inovacii-02.jpg
inovacii-04.jpg
inovacii-01.jpg
inovacii-03.jpg

ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ

ШУМОПОГЛЪЩАЩ   ФАСАДЕН   ЕЛЕМЕНТ


Област на приложение

Полезният модел се отнася до шумопоглъщащ фасаден елемент, който ще намери приложение в строителната промишленост, по – точно при изработването на облицовките на сгради и при изработване шумопоглъщащи пана.

 

Предшестващо състояние на техниката

Известен и широко използван в практиката е изолиращ фасаден елемент, представляващ плоско правоъгълно тяло, изработено най-често от фибран, който се закрепва към фасадите на сградите.

Недостатък на този фасаден елемент е, че същият е недостатъчно шумопоглъщащ и същият не е в състояние да разсейва ефективно шумовия фон в градски условия.

 

Техническа същност на полезния модел

Задача на полезния модел е да се създаде конструкция на лесен за монтаж и демонтаж на шумопоглъщащ фасаден елемент, позволяващ повишено редуциране и звуково разсейване на шумовия фон.

Тази задача е решена като е създаден шумопоглъщащ фасаден елемент, който представлява сложно обемно тяло, с плоска основа и издигнати над основата му шест пресичащи се плоски равнини. Основата е равностранен триъгълник АВС със страни АВ, ВС и АС, всяка една от които е с дължина S (m). Аı, Вı и Сı са точки, разположени съответно върху  правите ВС, АС и АВ, така че да е изпълнено изискването 0,01 m < Х< ½ S, където Х (m) = ВСı = САı = АВı.

Първата плоска равнина ВСF е изградена от точките В, С и F като точка F  е определена като от пресечната точка Fı на правите ВВı и ССı е издигната перпендикулярна права FFı = Y(m), като 0,01 m < Y < 1/3 X.

Втората равнина ABFE е определена от точките A, B,F и E. Точка Е е получена като пресечна точка на перпендикулярната права, издигната от Еı и продължението на правата BF, като Еı е пресечна точка на правите ААı и ВВı.

Равнината ЕFG е формирана от точките Е, F и G, като точка G представлява пресечна точка на перпендикулярна права спрямо основата ABC, издигната от точка G1 и правата СF. Точка Gı е пресечна точка на правите ААı и ССı.

Точките А, С и Е формират равнина АСЕ.

Точките D, L, Q, H и параметър Z, необходими за изграждането на останалите плоски равнини GLQC и EGLH са определени както следва:

 • точка D е пресечна точка на равнината АCE с права преминаваща през точка Gı и перпендикулярна на основата АВС;
 • точка L – от точка Gı, през точка G към точка D e издигната перпендикулярна на основата АВС права и от точка G е нанесено разстоянието Y, с което точката L е определена;
 • точките Q и H се определят от параметъра  Z (m) = GD – Y и отговарят на изискването DQ = DC - Z  и DH = DA - Z. 

       

При едно предпочитано вариантно изпълнение изграждащите шумопоглъщащия фасаден елемент шест плоски равнини са перфорирани.

 

Предлаганията шумопоглъщащ фасаден елемент позволява по-голямо звуково поглъщане от околната среда, редуциране на градския шумов фон и по-голямо звуково разсейване поради геометричната форма и физичната природа на звуковата вълна и нейното отразяване от повърхностите, изграждащи елемента.

Шумопоглъщащият фасаден елемент има надеждно поведение при ветрово натоварване, поради по-малките и разчупени повърхности, които не предоставят достатъчна площ за въздействие на вятъра.

 Фасадният елемент дава възможност за съвременен и разчупен дизайн, в следствие на което нараства значително възможността за пазарна реализация на продукта, лесен е за монтаж и демонтаж при ремонт и подмяна, обновление и модернизиране.

Описание на приложените фигури 

На приложените фигури е представено примерно изпълнение на полезния модел, където:

 • фигура 1 представлява схематичен поглед отгоре на фасадния шумопоглъщащ елемент и на
 • фигура 2 – поглед отстрани на фасадния елемент и
 • фигура 3 - шумопоглъщащият фасаден елемент в аксонометрия.

 

Примерно изпълнение на полезния модел

Шумопоглъщащият фасаден елемент представлява сложно обемно тяло, с плоска основа и издигнати над основата му шест пресичащи се плоски равнини. Основата е равностранен триъгълник АВС със страни АВ, ВС и АС, всяка една от които е с дължина S (m). Аı, Вı и Сı са точки, разположени съответно върху  правите ВС, АС и АВ, така че да е изпълнено изискването 0,01 m < Х< ½ S, където Х (m) = ВСı = САı = АВı - фиг. 1.

Първата плоска равнина ВСF е изградена от точките В, С и F като точка F  е определена като от пресечната точка Fı на правите ВВı и ССı е издигната перпендикулярна права FFı = Y(m), като 0,01 m < Y < 1/3 X – фиг. 2.

Втората равнина ABFE е определена от точките A, B,F и E. Точка Е е получена като пресечна точка на перпендикулярната права, издигната от Еı и продължението на правата BF, като Еı е пресечна точка на правите ААı и ВВı.

Равнината ЕFG е формирана от точките Е, F и G, като точка G представлява пресечна точка на перпендикулярна права спрямо основата ABC, издигната от точка G1 и правата СF. Точка Gı е пресечна точка на правите ААı и ССı.

Точките А, С и Е формират равнина АСЕ.

Точките D, L, Q, H и параметър Z, необходими за изграждането на останалите плоски равнини GLQC и EGLH са определени както следва:

 • точка D е пресечна точка на равнината АCE с права преминаваща през точка Gı и перпендикулярна на основата АВС;
 • точка L – от точка Gı, през точка G към точка D e издигната перпендикулярна на основата АВС права и от точка G е нанесено разстоянието Y, с което точката L е определена;
 • точките Q и H се определят от параметъра  Z (m) = GD – Y и отговарят на изискването DQ = DC - Z  и DH = DA - Z. 

       

При едно предпочитано вариантно изпълнение изграждащите шумопоглъщащия фасаден елемент шест плоски равнини са перфорирани – фиг. 3.

 

Изграждането на геометрията на фасадния елемент се извършва по следния начин:

Избира се дължината на основата на равностранния триъгълник S (m). Задава се дължина Х (m), отговаряща на правилото 0,01 m < Х< ½ S и дължина Y (m), отговаряща на правилото 0,01 m < Y<1/3Х и по този начин сме готови с изграждането на равнината ВСF. Имайки точките А, В и F е налице възможност за изграждането на следващата равнина на тялото. Точката Е се намира лесно като пресечна точка на равнината АВF с права преминаваща през точка Е1 и перпендикулярна на равнината АВС права.

По подобен начин се намира точката D като пресечна точка на равнината АCE с права преминаваща през точка G1 и перпендикулярна на равнината АВС права.

Точка G се намира като пресечна точка на равнината BCF с права преминаваща през точка G1 и перпендикулярна на равнината АВС. От точка G по правата преминаваща през точка G1 и перпендикулярна на равнината АВС в посока точка D се нанася разстоянието Y и по този начин се намира точка L, като се въвежда параметър Z. В случая е спазено условието Z (m) = GD – Y. Чрез този параметър намираме точките Q и H и създаваме равнината GLQC. Точките за тази равнина отговарят на правилото DQ=DC-Z DH=DA-Z.

Имайки всички необходими точки в пространството доизграждаме тялото с равнините EFG и EGLH.

 

        Производството на фасадния шумопоглъщащ елемент преминава през следните етапи:

 • Разкрояване на материала. Извършва се с помощта на газонарязваща машина с помощта на която материала се нарязва на необходимите заготовки с точност до ± 0,00001m;

- Пробиване на отвори. Извършва се с пробивна машина, която е предназначена за пробиване на отвори в изрязани от листов материал елементи за металната конструкция.

- Почистване на материала. Основното почистване се извърша от линия за дробино - струйно почистване на съставни профили. Машината е предназначена за механично почистване на външните повърхнини на стоманените листове, профили и др. чрез интензивно бомбардиране с насочена струя метални дробинки. В резултат от обработката се премахват окиси, шлака, грапавини и остри ръбове по външните повърхнини на изделието. Освен това от ефекта на повърхностно пластичната деформация се постига по – гладка и еднородна повърхност. Намаляват се напреженията в повърхностния слой и той става по – слабо чувствителен към умора и концентрация на напрежения, повишава се антикорозионната му устойчивост и се създават условия за по – добра адхезия за полагане в последствие на защитни покрития.

- Основно заваряване. Извършва се с комбинирана машина за събиране и заваряване.

- Крайно почистване на фасадния елемент. В резултат от обработката се премахват окиси, шлака, грапавини и остри ръбове по външните повърхнини на третираните изделия. Освен това от ефекта на повърхностно пластичната деформация се постига по–гладка и еднородна повърхност. Намаляват се напреженията в повърхностния слой и той става по – слабо чувствителен към умора и концентрация на напрежения, повишава се антикорозионната му устойчивост и се създават условия за по – добра адхезия за полагане в последствие на защитни покрития.

- След почистването на елемента се нанася защитен слой грунд, който го предпазва от неблагоприятното въздействие на околната среда.

- Боядисване – извършва се с цел да запази за по – дълъг период от време елемента от неблагоприятното въздействие на околната среда и едновременно с това му се придава добър и завършен вид.

 

П Р Е Т Е Н Ц И И

1. Шумопоглъщащ фасаден елемент с плоска основа, характеризиращ с това, че шумопоглъщащият фасаден елемент представлява сложно обемно тяло, на което над плоската основа са издигнати шест пресичащи се плоски равнини, като основата е равностранен триъгълник АВС със страни АВ, ВС и АС, всяка една от които е с дължина S (m), при което Аı, Вı и Сı са точки, разположени съответно върху правите ВС, АС и АВ, така че да е изпълнено изискването 0,01 m < Х< ½ S, където Х (m) = ВСı = САı = АВı, при което първата плоска равнина ВСF е изградена като от пресечната точка Fı на правите ВВı и ССı е издигната перпендикулярна права FFı = Y(m), като 0,01 m < Y < 1/3 X, при което точките В, С и F формират равнината ВСF, за равнината ABFE точка Е е получена като пресечна точка на перпендикулярната права, издигната от Еı и продължението на правата BF, като Еı е пресечна точка на правите ААı и ВВı, а точките Е, F и G формират равнина ЕFG, като точка G представлява пресечна точка на перпендикулярна права спрямо основата ABC, издигната от точка G1 и правата СF, като Gı е пресечна точка на правите ААı и ССı, като точките А, С и Е формират равнина АСЕ, а точките D, L, Q, H и параметър Z, необходими за изграждането на останалите плоски равнини GLQC и EGLH са определени както следва: точка D е пресечна точка на равнината АCE с права преминаваща през точка Gı и перпендикулярна на основата АВС; точка L – от точка Gı, през точка G към точка D e издигната перпендикулярна на основата АВС права и от точка G е нанесено разстоянието Y, с което точката L е определена; точките Q и H се определят от параметъра  Z (m) = GD – Y и отговарят на изискването DQ = DC - Z  и DH = DA - Z. 

 

2. Шумопоглъщащ фасаден елемент, съгласно претенция 1, характеризиращ с това, че изграждащите го шест плоски равнини са перфорирани.

 

(54)    Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т

 

(57)  ШУМОПОГЛЪЩАЩ   ФАСАДЕН   ЕЛЕМЕНТ

Шумопоглъщащият фасаден елемент е предназначен за изграждане облицовка на сгради и шумопоглъщащи пана.

Елементът представлява сложно обемно тяло, с плоска основа и издигнати над основата му шест пресичащи се плоски равнини. Основата е равностранен триъгълник АВС със страни АВ, ВС и АС, всяка една от които е с дължина S (m). Аı, Вı и Сı са точки, разположени съответно върху  правите ВС, АС и АВ, така че да е изпълнено изискването 0,01 m < Х< ½ S, където Х (m) = ВСı = САı = АВı.

Първата плоска равнина ВСF е изградена от точките В, С и F като точка F  е определена като от пресечната точка Fı на правите ВВı и ССı е издигната перпендикулярна права FFı = Y(m), като 0,01 m < Y < 1/3 X.

Равнина ABFE е определена от точките A, B,F и E. Точка Е е получена като пресечна точка на перпендикулярната права, издигната от Еı и продължението на правата BF, като Еı е пресечна точка на правите ААı и ВВı.

Равнината ЕFG е формирана от точките Е, F и G, като точка G представлява пресечна точка на перпендикулярна права спрямо основата ABC, издигната от точка G1 и правата СF. Точка Gı е пресечна точка на правите ААı и ССı.

Точките А, С и Е формират равнина АСЕ.

Точките D, L, Q, H и параметър Z, необходими за изграждането на останалите плоски равнини GLQC и EGLH са определени както следва:

 • точка D е пресечна точка на равнината АCE с права преминаваща през точка Gı и перпендикулярна на основата АВС;
 • точка L – от точка Gı, през точка G към точка D e издигната перпендикулярна на основата АВС права и от точка G е нанесено разстоянието Y, с което точката L е определена;
 • точките Q и H се определят от параметъра  Z (m) = GD – Y и отговарят на изискването DQ = DC - Z  и DH = DA - Z.  
inovacii-fig1.jpg
inovacii-fig2.jpg
inovacii-fig3.jpg